Formulare

Agricultura
Administrare Patrimoniu
Directia Venituri
Relatii cu publicul
Urbanism
Urbanism Comercial şi Publicitate
Evidenţă Construcţii
Cadastru
Social
Stare Civila
Autoritate tutelara, protectie minori
Protectie Persoane cu Dizabilitati
Evidenta Persoanelor
Serviciul Informare Cetăţeni
Autorizaţii
Serviciul Edilitar

Formulare Agricultura

Cerere tip – formular PMA-S3-02

Cerere tip – formular PMA-S3-04 – persoane juridice

Cerere tip – formular PMA-S3-04 – persoane fizice

Formulare Administrare Patrimoniu

cerere tip L 15 PMA T4-F-19

cerere tip L 85 PMA T4-F-20

cerere tip L 112 PMA T4-F-21

Model Contract de Concesionare

Model Contract de inchiriere pentru folosinta teren garaj

Model Contract de inchiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă


Model Contract de inchiriere teren

Model Contract de inchiriere teren arabil

Model Contract vanzare-cumparare L85

Model Contract vanzare-cumparare L112

Model Contract vanzare-cumparare Garaj

Fisa de calcul – Anexa contract inchiriere teren

Model Proces Verbal de predare-primire locuinta L85

Model Proces Verbal de predare-primire locuinta L112

Model Proces Verbal de predare-primire imobil L10-2001

Model protocol de predare imobil L10-2001

Sus

Formulare Directia Venituri

Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în
cazul persoanelor fizice – ITL 001


Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în
cazul persoanelor juridice – ITL 003


Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în
cazul persoanelor fizice – ITL 004


Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în
cazul persoanelor juridice – ITL 005


Declaraţia de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren – ITL
005bis


Declaraţia de impunere şi procesul verbal pentru stabilirea taxei
asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice – ITL
006


Declaraţia de impunere şi procesul verbal pentru stabilirea taxei
asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice –
ITL 007


Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
– ITL 008


Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza
autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice şi juridice –
ITL 009


Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu – ITL 010


Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei, în sumă fixă,
pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, precum şi
pentru firma instalată la locul exercitării activităţii – ITL 011


Declaraţie-decont privind sumele încasate reprezentând taxa
hotelieră – ITL 014


Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru
deţinerea de către persoanele fizice, în proprietate sau în
folosinţă, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii
de venit – ITL 015


Declaraţia de impunere privind stabilirea taxei locale pentru
vehicule lente – ITL 016


Legitimaţie – ITL 017

Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul pe clădiri
datorat de persoanele fizice – ITL 018


Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul pe teren
datorat de persoanele fizice – ITL 019


Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul pe clădiri
datorat de persoanele juridice – ITL 020


Procesul verbal – înştiinţare de plată pentru impozitul\taxa pe
teren datorat de persoanele juridice – ITL 021


Proces verbal de constatare a contravenţiilor – ITL 022

Matricola pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a
impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport în
cazul persoanelor fizice – ITL 024


Matricola pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a
impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a taxei asupra mijloacelor
de transport în cazul persoanelor juridice – ITL 025


Registrul de rol nominal unic – ITL 026

Registrul de rol alte venituri – ITL 027

Extras de rol – ITL 028

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind
impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru
persoane fizice – Model 2006 ITL 015


Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind
impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru
persoane juridice – Model 2006 ITL 015


Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul
persoanelor fizice – ITL 031


Certificatul fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul
persoanelor juridice – ITL 032


Borderoul desfăşurător al încasărilor – ITL 033

Borderoul de debite-scăderi – ITL 034

Nota de plată – ITL 035

Procesul verbal de verificare gestionară – ITL 036

Înştiiţare de plată – ITL 037

Adresa de înfiinţare a popririi – ITL 038

Procesul verbal de numire a administratorului sechestru – ITL 039

Procesul verbal de sechestru şi anexa la acesta – ITL 040

Publicaţia de vânzare pentru bunuri mobile – ITL 041

Publicaţia de vânzare pentru bunuri imobile – ITL 042

Procesul verbal de constatare a insolvabilităţii – ITL 043
Somaţie – ITL 044

Somaţia pentru pentru executare silită a bunurilor imobile – ITL 045

Adeverinţa de primire a somaţiei – ITL 046

Procesul verbal privind comunicarea somaţiei – ITL 047

Titlul executoriu – ITL 048

Dispoziţia de urmărire – ITL 049

Procesul verbal de predare-primire – ITL 050

Procesul verbal de licitaţie pentru bunuri mobile – ITL 051

Procesul verbal de licitaţie pentru bunuri imobile- ITL 052

Procesul verbal de identificare pentru bunuri imobile – ITL 053

Procesul verbal privind cheltuielile de executare – ITL 054

Documentul de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate –
ITL 055


Cerere pentru plata impozitelor si taxelor locale

PMA-F2-12 _ Anexa1

PMA-F2-12 _ Anexa2

PMA-F2-12 _ Anexa2.1

PMA-F2-12 _ Anexa2.1.1

Cerere Tip – PMA-F2-07 – scutire obligaţii de plată pentru Veterani,
Strămutaţi


Cerere Tip – PMA-F2-05 – scutire obligaţii de plată pentru persoane
cu handicap


Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole


Declaraţie rectificativă privind taxa specială de salubrizare pentru
persoane juridice (S.R.L., S.A.)


Declaraţie privind taxa specială de salubrizare pentru persoane
juridice (S.R.L. S.A.)


Declaraţie privind taxa specială de salubrizare pentru persoane
fizice


Declaraţie rectificativă privind taxa specială de salubrizare pentru
persoane fizice


Decontul de Impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole,
în cazul manifestărilor artistice şi competiţiilor sportive – ITL013


Declaraţia de impunere pentru ocuparea domeniului – Anexa 1.1 la
HCLM nr.147/2007


DECLARAŢIE SPECIALĂ DE IMPUNERE pentru stabilirea impozitului pe
cladiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai
multor clădiri cu destinaţia de locuinţă, datorat în temeiul
Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele
locale, republicată – PMA-F4-20


Declaraţie privind taxa specială de salubrizare pentru: Cabinete
Individuale, Persoane Fizice autorizate, Intreprinderi Individuale,
Intreprinderi Familiale


Declaraţie rectificativă privind taxa specială de salubrizare pentru:
Cabinete Individuale, Persoane Fizice autorizate, Intreprinderi
Individuale, Intreprinderi Familiale


Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe
clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai
multor clădiri, în conformitate cu prev. OUG 59/2010 pentru
modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal – ITL 2010-104


Sus

Formulare Relatii cu publicul

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA – model 1

RECLAMATIE ADMINISTRATIVA – model 2

Formular pentru solicitarea informatiilor de interes public

Cerere afişare obţinere acord de mediu – PMA-L5-08

Formulare Urbanism

CERERE emitere Certificat Urbanism – PMA-A1-11

CERERE prelungire valabilitate Certificat Urbanism – PMA-A1-13

CERERE emitere Autorizatie Construire/Desfiintare – PMA-A1-14

Anexa la cerere emitere Autorizatie Constructie/Desfiintare

CERERE prelungire valabilitate Autorizatie Construire/Desfiintare –
PMA-A1-15


COMUNICARE incepere executie lucrari – Primarie – PMA-A1-19

COMUNICARE incepere executie lucrari – Inspectorat Teritorial Constructii

COMUNICARE incheiere executie lucrari – Primarie

COMUNICARE incheiere executie lucrari – Inspectorat Teritorial Constructii

Panou identificare constructie

CERERE emitere Autorizatie de sapatura

Formulare Urbanism Comercial şi Publicitate

CERERE acord publicitate temporara – PMA–A5–02

CERERE PENTRU OCUPAREA DOMENIU PUBLIC în vederea desfăsurării activităţilor
comerciale în zone publice – PMA–A5–04


Sus

Formulare Evidenţă Construcţii

Cerere emitere adeverinţă luare în folosinţă/radiere, autorizaţie de
funcţionare – construcţii – PMA-A2-01

Formulare Cadastru

Cerere emitere adeverinţă luare în folosinţă/radiere, autorizaţie de
funcţionare – construcţii – PMA-A2-01

Formulare Social

Cerere – Ajutor material
Declaratie de venit
Cerere – portii de hrana la C.A.S.
Cerere – indemnizatie persoane cu handicap
Adeverinta ajutor social – cerere
Asistenti personali – cerere tip
Cerere – Indemnizatie pentru cresterea copilului/stimulent si alocatia de
stat pentru copii

Declaratie – pentru crestere/stimulent si alocatie de stat pentru copii
Anchetă socială pentru comisia de evaluare a persoanelor cu handicap din
cadrul DGASPC (HOT.430/2008)

Cerere în vederea admiterii în centre publice rezidentiale sau de zi a
persoanelor încadrate într-un grad de handicap (HOT. 430/2008)

Cerere de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap
(HOT.430/2008)

Cerere si declaratie pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului
social si a alocatiei de sustinere a familiei

Formulare Stare Civila

DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIE
Cerere – aprobarea oficierii căsătorie înainte de termenul de 10 zile
Cerere eliberare certificate
Declaraţie înregistrare copil

Formulare Autoritate tutelara, protectie minori

Cerere tip – Ancheta sociala
Declaratie – consimtamant pentru alocatie de stat

Formulare Protectie Persoane cu Dezabilitati

Cerere pentru ingrijire la domiciliu
Declaratie pe proprie raspundere

Formulare Evidenta Persoanelor

Anexa 11
Anexa 13
Anexa 15
Anexa 18
Anexa 19

Formulare Serviciul Informare Cetăţeni

Situatia soldurilor elementelor de activ si de pasiv (Formular cod
14-6-30/d)

Declaratie informativa pentru baza de date cuprinzand asociatiile de
proprietari (Formular cod PMA-L2-09)

Cerere inscriere examen atestare ( PMA-L2-34 )
Sus

Formulare Autorizaţii

Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare – (formular tip –
PMA-L1-11)

Cerere pentru obţinerea avizului pentru orarul de funcţionare – (formular
tip –PMA-L1-12)

Cererea pentru obţinerea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică – (formular tip –PMA-L1-18)

Declaraţie privind desfăşurarea NUNŢILOR, BOTEZURILOR sau altor PETRECERI
Declaraţie privind declararea punctului de lucru la ORC
Declaraţie nepoluare fonică
Declaraţie privind achitarea vizelor anuale
Declaraţie privind caracteristicile funcţionale ale localului
CERERE pentru vizarea Autorizaţiei de funcţionare/Autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică/Avizul orarului de
funcţionare

Sus

Formulare Serviciul Edilitar

Cerere înregistrare vehicule conform HCL.
Sus